AKTUALNOŚCI
Informacja RODO PDF Print E-mail

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
•    Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
•    Bank Żywności we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 117 D
•    Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie ul. Kościelna 8.
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:
1.    imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2.    dochód osoby i rodziny;
3.    powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
Informacja powyższa jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 
Boże Narodzenie 2017 PDF Print E-mail

 
Pomoc żywnościowa PDF Print E-mail

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 
Nocne czuwanie na Jasnej Górze PDF Print E-mail

W nocy z 14. na 15. września odbyło się doroczne czuwanie Rodziny Kolpinga na Jasnej Górze. W tym roku, z Sycowa pielgrzymowało ponad 170 osób. Ponad to, na czuwaniu w kaplicy Cudownego Obrazu zgromadzili się pielgrzymi z Krakowa Nowego Bieżanowa oraz Chełmka. W związku z setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie oraz trzechsetną rocznicą koronacji Obrazu Jasnogórskiego, rozważania dotyczyły osoby Matki Bożej. Zwieńczeniem czuwania była Msza Święta sprawowana o północy pod przewodnictwem Księdza Przemysława Kaczkowskiego.

W homilii Ks. Przemysław mówił na temat posłuszeństwa jako cechy, która powinna charakteryzować wszystkich chrześcijan. "Posłuszeństwo Bogu oraz posłuszeństwo wobec drugiego człowieka - to znak rozpoznawczy człowieka prawdziwie świętego. Jak mawiał papież Jan XXIII, jeśli chcemy bardziej pokochać Boga, musimy najpierw pokochać posłuszeństwo" - mówił kaznodzieja. Dalej nawiązując do słów z Listu do Hebrajczyków, ks. Przemysław mówił, że posłuszeństwo zawsze wiąże się z krzyżem: "Chrystus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał". Na zakończenie Mszy Świętej cała Rodzina Kolpinga została oddana Niepokalanemu Sercu Maryi.

 
Jubileusz 25-lecia „Rodziny Kolpinga” w Sycowie PDF Print E-mail

W dniach 23 i 24 września  Rodzina Kolpinga w Sycowie obchodziła Srebrny Jubileusz 25 – lecia.

Uroczystości odbyły się w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej  w Sycowie oraz w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie.

W sobotę (23.09.2017)  o godzinie 14.00 na zaproszonych gości czekał powitalny bankiet, po którym nastąpiło oficjalne otwarcie Jubileuszowej Konferencji.  Przewodniczący dokonał powitania gości  oraz odczytał otrzymane listy od  Senatora RP Pana Kazimierza Kleiny oraz Prezesa Dzieła Kolpinga w Polsce Ks. Józefa Jakubca.  Rys historyczny opowiadający o 25-ciu latach działalności na rzecz środowiska lokalnego, pracy na rzecz Dzieła Kolpinga w Polsce oraz o partnerstwie z Diecezjalnym Dziełem Kolpinga w Essen przedstawiła Pani Barbara Trokowicz.  Głos zabrali również zaproszeni goście, życząc dalszych sukcesów i osiągnięć w podejmowanych przez nas szerokich działaniach. Dalszą część Jubileuszu uświetnił wykład  Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Wieleckiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelekcja dotyczyła aktualnego współcześnie tematu „Czy możliwy jest dialog we współczesnym świecie – problem tożsamości , dialogu i wielokulturowości”. Dyskusja wokół wspaniałego przekazu trwała do końca dnia, także w czasie spotkania kuluarowego.  Oprawą artystyczną Jubileuszu był recital Marii Lamers- artystki  „Piwnicy pod baranami”  z  Krakowa. Uwieńczeniem pierwszego dnia Uroczystości był płonący tort i gromkie „Sto lat” dla Jubilatów.

 
Pomoc żywnościowa 2017 PDF Print E-mail

UWAGA !!   UWAGA!!

Stowarzyszenie „RODZINA KOLPINGA” w Sycowie informuję, że przystąpiliśmy do programu operacyjnego Podprogram 2017. Osoby zainteresowane otrzymywaniem żywności powinny zgłosić się w ośrodkach pomocy społecznej w Sycowie, Międzyborzu, Dziadowej Kłodzie w celu otrzymania stosownego skierowania .

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Zarząd Stowarzyszenia

„Rodzina Kolpinga” w Sycowie

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 19