PROJEKTY UNIJNE

Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" od lat wspiera lokalną społeczność Sycowa także poprzez realizację różnych projektów unijnych. Oto zrealizowane projekty:

1."Centrum Wsparcia Bezrobotnych - nowa jakość pomocy informacyjnej, doradczej i szkoleniowej dla osób bezrobotnych" w ramach PHARE 2001 (projekt realizowany w latach 2002 - 2003)

2."Działaj lokalnie i profesjonalnie - model współdziałania lokalnych instytucji rynku pracy" w ramach PHARE 2002 (projekt realizowany w latach 2004 - 2005)

3."Kluby Praca TAK - szansą na integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem" w ramach PHARE 2002 (projekt realizowany w latach 2004 - 2005)

4."Centra Aktywizacji Społecznej - wolontariat szansą dla bezrobotnych" w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych (projekt realizowany w roku 2005)

5. "Kobiety Aktywne" - w programie SPO - RZL, w priorytecie - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej , działaniu-1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet realizowany w latach 2006-2007.

6. Od września do końca grudnia 2008r zrealizowano projekt pt. " Reporterska ciekawość świata" w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z którego skorzystało 18 uczestników.

7. Od września 2008r do końca sierpnia 2009r zrealizowano projekt pt. " W dobrym kierunku - program na rzecz dla najmłodszych" w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego który skierowany był do dzieci i młodzieży.

8. Od października 2008 do lipca 2010  Rodzina Kolpinga w Sycowie realizowała  projekt pt. " Współpraca dla pracy" który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.