Historia Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Sycowie

Nasza misja

„Jako chrześcijanie, trwamy mocni w wierze,
troszczymy się o rodzinę,
doceniamy wartość i godność pracy
oraz pomagamy lokalnym społecznościom”

Dzieło Kolpinga jest katolickim związkiem społecznym, który w szczególny sposób wspiera rozwój osobistych predyspozycji swoich członków i oferuje im oraz społeczeństwu pomoc życiową. Poprzez działalność swoich członków i grup wspiera dobro wspólne w chrześcijańskim znaczeniu. Jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, złożoną z parafialnych Rodzin Kolpinga działających na terenie całej Polski zrzeszonych w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce mającym swą siedzibę w Krakowie. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. 
Ks. Adolph Kolping wygłosił setki kazań i napisał wiele artykułów propagujących idee społecznej nauki Kościoła, stając się jednocześnie jej realnym wykonawcą. Zmarł 4 grudnia 1865 roku. Po długotrwałym i wielokrotnie przerywanym procesie beatyfikacyjnym 27 października 1991 r. ks. Kolping został wyniesiony przez Jana Pawła II na ołtarze. Sam Ojciec Św. powiedział o Nim, że „jest wzorem do naśladowania dla współczesnego świata".

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Sycowie, zostało założone w 1992 roku. Stało się to dzięki, dziś już niestety nieżyjącym osobom: ks. Prałatowi Janowi Gorczycy oraz panom Alfonsowi Pietzonka i Zdzisławowi Biernatowi, którzy nawiązali pierwsze kontakty z Rodziną Kolpinga z  Malsch, w Badenii Wirtembergii oraz z Sekretariatem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Kolonii.

Zanim jednak do tego doszło, długo trwało przekonywanie siebie nawzajem oraz lokalne środowisko o tym, by tu, na „ziemiach odzyskanych”, założyć stowarzyszenie mające rodowód niemiecki.

Początki tych działań sięgają bowiem początków stanu wojennego. Okres stanu wojennego, to czas nawiązania pierwszych kontaktów sycowskiego Rzemiosła z Rzemiosłem i Kolpingiem  z Malsch. W tym bowiem czasie do Sycowa jak i do wielu miast w Polsce dostarczana była pomoc humanitarna w postaci żywności oraz leków. Wtedy też, na ręce Ks. Jana Gorczycy – naszego Proboszcza, dotarły do nas pierwsze materiały o Kolpingu w Niemczech i w samym Malsch.

Proces „dojrzewania” do założenia „Rodziny Kolpinga” w Sycowie trwał praktycznie do 1991 roku, czyli do czasu kiedy Miejska Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”  rękami śp. Zdzisława Biernata, wystąpiła do sekretariatu Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Kolonii, o przysłanie wzoru dokumentów oraz kryteriów założenia Rodziny Kolpinga przy naszej Parafii.

We wrześniu 1991 roku, z MDK Kőln, otrzymaliśmy wzory dokumentów oraz kryteria które musimy spełnić, by nasze stowarzyszenie zostało uznane i przyjęte w poczet braci kolpingowskiej.

14 kwietnia 1992 r odbyło się pierwsze założycielskie spotkanie naszej Rodziny Kolpinga. Gośćmi specjalnymi byli nasi przyjaciele z Malsch: Kurt Heinzler oraz Heinrich Műller. Spotkanie to odbyło się na wikarówce, której pomieszczenia służą nam po dzień dzisiejszy.

Zresztą, właśnie w tych, tak bardzo nam przyjaznych murach powstawały pierwsze kolpingowskie dokumenty w tym również i nasz Statut. Naszym pierwszym opiekunem był ks. Darek Smolnik – późniejszy prawnik kurialny.

25 czerwiec 1992 – to historyczna data – dzień rozpoczęcia Apeli Jasnogórskich w naszej Parafii z inicjatywy członków Rodziny Kolpinga.

Rok 1992 to intensyfikacja działań zarówno ze strony władz administracyjnych miasta Syców i Malsch,  jak również rzemiosła i Członków Kolpinga obu miast.

W czerwcu też, doszło do podpisania porozumienia o partnerstwie, pomiędzy Gminą Malsch z Badenii Wirtembergii oraz Miastem Syców. Aktu tego dokonał nieżyjący już Burmistrz Malsch Ditter  Sűss oraz Burmistrz Sycowa Stanisław Czajka. Porozumienie podpisano w Centrum Kultury w obecności Rady Miejskiej której  przewodniczył Józef Promny oraz licznie zgromadzonym gości z Sycowa i Malsch.

Podpisane partnerstwo nie pozostało bez echa, zrodziło natomiast dalsze działania do szybszego konstytuowania się dopiero co powstałej Rodziny Kolpinga. I tak 25.08.1992 r. Rodzina Kolpinga w Sycowie wybrała swój pierwszy Zarząd. W jego skład weszli: ks. Robert Chudy – Prezes; Alfons Pietzonka – Wiceprezes; Zdzisław Biernat – Przewodniczący; Halina Cieluch – sekretarz;  Maria Janiszyn – skarbnik.

Taki skład Zarządu z kompletem dokumentów został przedstawiony do Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w Kolonii.

Decyzją z dnia 17.09.1992 r. podpisana przez ówczesnego Prezesa Ks. Prałata Heinricha Festinga otrzymaliśmy Świadectwo Założenia z którego wynika, że Rodzina Kolpinga w Sycowie zostaje przyjęta w poczet wspólnoty Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, której siedzibą jest w Kolonia z Niemczech.

Początek lat 90- tych, to czas kiedy na terenie Polski powstawały pierwsze Rodziny Kolpinga. Syców jako jedna z pięciu Rodzin była inicjatorem i założycielem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Krakowie. Związek ostatecznie powstał w listopadzie 1996r, w obecności Prezesa, ks. Prałata Heinricha Festinga, który przed przyjazdem na Walne Zebranie  do Luborzycy  k. Krakowa, wizytował Rodzinę Kolpinga w Sycowie.

Po przyjęciu nas do społeczności kolpingowskiej, życie i działania Rodziny Kolpinga w Sycowie zaczęło toczyć się szybciej i bardziej twórczo.

W kwietniu 1994 roku  Prezesem został wybrany ks. Jan Gorczyca – Proboszcz naszej Parafii, a Przewodniczącym  brat Henryk Sarnowski. Złożyli Oni dokumenty w Sądzie Gospodarczym w Kaliszu, w celu formalnej rejestracji Stowarzyszenia.

Z biegiem lat Rodzina Kolpinga Syców pozyskiwała nowych członków i rozszerzała swoją działalność na rzecz lokalnego środowiska i społeczności. W roku 1995 Przewodniczącym zostaje brat Zbigniew Ilski. Następuje rozkwit działalności Stowarzyszenia.

Oto chronologiczny zapis ważniejszych wydarzeń w 20-letniej działalności:

Rok 1995:

- poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia,

- przekazanie dla Szpitala w Sycowie 11,7 tony węgla zakupionego ze zbiórki pieniężnej ,

- przekazanie odzieży dla parafii  w Charkowie na Ukrainie.

Rok 1996:

- uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego której otwarcia dokonał ówczesny Prezydent RP Pan Aleksander Kwaśniewski,

- pogrzeb naszego Prezesa ks. Prałata Jana Gorczycy,

- nowym Prezesem zostaje ks. Marek Otręba – Proboszcz,

- rozpoczęcie prac renowacyjnych dzwonnicy,

- przygotowanie paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących,

- powstanie kolpingowskiej pracowni komputerowej,

- naszą Rodzinę Kolpinga odwiedzają: Ks. Prałat Heinrich Festing – Prezes MDK, którego jest to pierwsza wizyta w Polsce, Markus Gieseke – referent na Europę wschodnią oraz Krzysztof Wolski – sekretarz naczelny Dzieła Kolpinga w Polsce. Goście nie szczędzili pochwał za pracę i działalność RK Syców.

Rok 1997 to dalsze prace remontowe dzwonnicy, w tym uruchomienie zegarów na wieży oraz założenie iluminacji świetlnej dzwonnicy. Powstaje również zespół folklorystyczny „Sycowiacy”,  a biuro Stowarzyszenia otrzymuje swoja stałą siedzibę na wikarówce.

Rok 1998 - to rok w którym następuje zmiana Prezesa. Nowym Naszym Prezesem zostaje ks. Adam Wawro, a Przewodniczącym (+)Mieczysław Trojanowski.

Lata 1999 i 2000 - to dalsza zintensyfikowana pomoc dla potrzebujących, działania pomocowe dla niepełnosprawnych, pomoc w sporządzeniu dokumentacji na ogrzewanie naszego kościoła.

Rok 2001 - na zebraniu sprawozdawczo –wyborczym, Przewodniczącym Rodziny Kolpinga zostaje brat Józef Promny, który już od roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Centralnego w Krakowie.

Następuje kontynuacja dotychczasowych działań. Ponadto rozpoczęto działania:

- powołany został „Komitet na rzecz ratowania naszych dzwonów’,

- udział w Pielgrzymce do Rzymu z okazji X-lecia beatyfikacji  A Kolpinga,

- organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży w WSD Koszalin,

Rok 2002:

- uroczyste poświęcenie odnowionych dzwonów podczas uroczystości w dniu 3 maja z udziałem władz lokalnych i społeczeństwa,

- udział w międzynarodowym seminarium pt. „Rodzina szanse i zagrożenia w krajach postkomunistycznych” w Wendgräben  w Niemczech,

- wyjazd do Niemiec – Karlsruhe, po sprzęt rehabilitacyjny dla zaopatrzenia lokalnego środowiska,

- występ „Sycowiaków” na krakowskim rynku z okazji Światowego Zjazdu Młodego Kolpinga

- remont oraz wyposażenie świetlicy – salki konferencyjnej na wikarówce.

Rok 2003;

- pozyskanie pierwszych środków unijnych w ramach programu PHARE na realizację „Kolpingowskiego Centrum Dla Bezrobotnych”,

- rozpoczęcie działalności „Świetlicy Kolpingowskiej”,

- kwestowanie przed kościołem oraz pozyskiwanie „sponsorów” na organizacje paczek świątecznych dla potrzebujących.

Rok 2004:

- zorganizowanie w dzwonnicy wystawy pt. „Świat w barwach tęczy”,

- poświęcenie odnowionej z inicjatywy brata Mieczysława Trojanowskiego Drogi Krzyżowej na św. Marek,

- zorganizowanie wystawy i wernisażu siostry Natanaeli Błażejczyk(dzisiejszej odpowiedzialnej za zabytki sakralne w Episkopacie Polskim)w Muzeum w Sycowie,

- udział członków naszej Rodziny Kolpinga w pierwszym polsko – niemieckim spotkaniu Rodzin Kolpinga w Łebie.

Rok 2005:

- powstaje „Klub Praca TAK”,  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce organizuje szereg szkoleń w zakresie pozyskiwania środków  unijnych oraz pisania wniosków o dotacje,

- odnowienie figur na placu przykościelnym,

- remont – naprawa zniszczonej przez nawałnicę iglicy dzwonnicy,

- zorganizowanie „Nocnego Czuwania” na Jasnej Górze,

- zorganizowanie szkolenia dla młodzieży pt. „wolontariat szansą i motywacją do działania”

Rok 2006:

- dokonanie renowacji „menzy” w bocznym ołtarzu naszego kościoła, którego fundatorem był Książe Ernst Biron,

- napisanie i wygranie wniosku projektowego pt. „Kobiety Aktywne”,

- udział członków w drugim spotkaniu polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga w Essen,

- rozpoczęcie współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu - realizacja projektu PEAD,

Rok 2007:

- nowym Prezesem zostaje obecny Ks. Proboszcz Sławomir Borowczyk,

- zorganizowanie międzynarodowej konferencji z okazji XV lecia działalności Rodziny Kolpinga w Sycowie,

- podpisanie partnerstwa z Rodziną Kolpinga z Bottrop Eigen (Niemcy),

- zakończenie i rozliczenie projektu „Kobiety Aktywne”.

Rok 2008:

- pożegnanie naszego brata Mieczysława Trojanowskiego

- udział członków naszej Rodziny Kolpinga w trzecim polsko – niemieckim spotkaniu Rodzin Kolpinga w Łebie.

- wizyta naszej RK u partnerów w Bottrop Eigen,

- przewodniczący Józef Promny zostaje Delegatem na Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej,

- realizacja projektu dla dzieci pt. „Reporterska ciekawość świata” oraz dalsze prowadzenie świetlicy kolpingowskiej.

Rok 2009:

- pomoc na rzecz sióstr Dominikanek w Oruro w Boliwii,

- spotkanie z partnerską Rodziną Kolpinga z Bottrop Eigen w Krakowie,

- przygotowanie wspólnie z członkami Młodego Kolpinga wystawy pt. „Zabytkom na odsiecz”,

- zorganizowanie kolejnego „Nocnego czuwania” na Jasnej Górze.

Rok 2010:

- stała opieka nad stacjami Drogi Krzyżowej na Św. Marek,

- zorganizowanie wycieczki członków RK do Pragi i Kudowy Zdrój,

- rozpoczęcie organizacji koncertów na rzecz remontu organów,

- udział członków naszej Rodziny Kolpinga w czwartym polsko – niemieckim spotkaniu Rodzin Kolpinga w Essen,

- wydanie okolicznościowej grafiki na „100 lecie dzwonnicy”

Rok 2011:

- udział Jego Ekscelencji Biskupa Kaliskiego Teofila Wilskiego w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym naszej RK,

- zbiórka odzieży, środków sanitarnych oraz sprzętu ortopedycznego, na rzecz pomocy dla Domu Opieki w Gródku na Ukrainie,

- wycieczka - pielgrzymka na Ukrainę oraz transport zebranej pomocy,

- wycieczka integracyjna do Bratysławy.

Rok 2012:

- wizyta Przewodniczącego Zarządu wraz z Prezesem Dzieła Kolpinga w Mińsku na Białorusi,

- przygotowanie i zorganizowanie piątego polsko – niemieckiego spotkania Rodzin Kolpinga pt. „Partnerstwo zobowiązuje – współpraca międzypokoleniowa na przykładzie polsko – niemieckich partnerstw”,  oraz XX lecia „Rodziny Kolpinga” w Sycowie.

Rok 2013:

- spotkanie z biskupem Edwardem  Janiakiem,

- wycieczka integracyjna członków Stowarzyszenia do  Berlina,

- przedstawicielki  Młodego  Kolpinga  uczestniczyły  w obsłudze Galerii Regionalnej w Łebie, prowadzonej przez tamtejszą Rodzinę Kolpinga,

- I etap prac remontowych Dzwonnicy.

Rok 2014:

- udział w cyklicznym koncercie charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi,

- realizacja szkoleń dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu POKL pt. „Uwierz w siebie”,

- zakończenie projektu „Deutsch ist  mein plus”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w ramach PROW

- wycieczka integracyjna kolpingowców do Wiednia

Od samego początku, nasza Rodzina Kolpinga kierowała się zasadą odpowiedzialnego życia i solidarnego działania, działania opartego na fundamencie społecznej nauki Kościoła i osobie Jezusa Chrystusa. Te kanony, przyświecają nam w duchowości oraz zaangażowaniu społecznym i socjalnym. One także są wykładnikiem w naszej codziennej pracy. Kolping to jedność w różnorodności. Nie ma tu bowiem ograniczenia pozycji społecznej, czy zawodowej, a Społeczna Nauka Kościoła i nierozerwalna z Nim łączność daje podstawę do wspólnego działania dla dobra wspólnego. Taki też styl pracy oraz swą postawę zgodną z misją pokazaną na wstępie staraliśmy się przenieść na grunt pracy w Zarządzie Związku w Krakowie.

Bowiem działalność członków naszej Rodziny Kolpinga, to również praca w strukturach Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Od początku istnienia Związku, Rodzina Kolpinga z Sycowa była aktywnym jego udziałowcem i twórcą. Uznaniem dla Sycowskiej Rodziny jest fakt iż od 1996r, w Zarządzie Związku zasiadał nasz członek, brat Michał Curyło, który swą funkcję pełnił przez dwie kadencje tj. do 2004 roku. Zaś w latach 2004 - 2008 Michał Curyło był członkiem Komisji Rewizyjnej Związku. W 2000 roku do Zarządu Związku wchodzi kolejny nasz członek, brat Józef Promny, który zostaje Przewodniczącym  Zarządu Związku, pełniąc tą funkcję przez trzy kolejne kadencje tj. do końca czerwca 2012r.

Podsumowując nasze działania na przestrzeni 20-lecia, z satysfakcją możemy stwierdzić, iż do stałych działań zauważanych w środowisku należy prowadzenie Centrum dla bezrobotnych, stała realizacja projektu PEAD, opieka nad dzwonnicą i udostępnianie jej dla zwiedzających, organizacja cyklicznego nocnego czuwania na Jasnej Górze a także udział naszego Sztandaru w uroczystościach kościelnych, samorządowych i państwowych. Także udział w corocznym Koncercie Charytatywnym na rzecz pomocy Rodakom na Białorusi i Ukrainie daje nam, niosącym tę pomoc wielką satysfakcję.

Miniony okres cechuje również bardzo dobra współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy i Kępnie, z Urzędem Miasta i Gminy Syców i jednostkami samorządowymi oraz Starostwem Powiatowym w Oleśnicy.

Za wszelką pomoc, zrozumienie,  współpracę i współdziałanie z naszą Rodziną Kolpinga, tym niewymienionym oraz wymienionym powyżej, składamy tą drogą serdeczne podziękowania.

Błogosławionemu Kolpingowi CZEŚĆ.

Na podstawie kroniki Rodziny Kolpinga, zebrał i opracował Józef Promny-Przewodniczący Zarządu